Definicje

Definicje - Anatomia

Enterocele jest to wsuwanie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę z obecnością jelita cienkiego. Enterocele są klasyfikowane na podstawie najniższego położenia pętli jelita cienkiego podczas wysiłku wypróżnienia na defekografii. Pierwszego stopnia enterocele jest powyżej linii łonowo-guzicznej. Drugiego stopnia enterocele jest poniżej tej linii, ale powyżej linii kulszowo-guzicznej, a trzeciego stopnia jest poniżej linii kulszowo-guzicznej.

Sigmoidocele jest to wsuwanie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę z obecnością okrężnicy esowatej. Sigmoidocele jest klasyfikowane na podstawie najniżej położonej pętli esicy podczas wysiłku wypróżnienia po środkach przeczyszczających na defekografii. Pierwszego stopnia sigmoidocele jest powyżej linii łonowo-guzicznej. Drugiego stopnia sigmoidocele jest poniżej tej linii, ale powyżej linii kulszowo-guzicznej, a trzeciego stopnia jest poniżej linii kulszowo-guzicznej.

Peritoneocele jest to wpuklenie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę i nie zawiera ono żadnych trzewi. Rectocele jest to nadmierna wypukłość ściany prostnicy do pochwy. Brak jest istotnych danych aby stworzyć system klasyfikacji. Należałoby włączyć istotne cechy anatomiczne, kliniczne objawy i zmiany w defekografii. Brak relaksacji łonowo-odbytniczej ( Skurcz odbytu, Paradoksalny skurcz łonowo-odbytniczy ) Ten brak rozluźnienia powoduje niedomogę mięśnia dźwigacza i zewnętrznych zwieraczy podczas napięcia. To może być zarejestrowane na elektromiografii i defekografii.

Wypadanie odbytnicy jest to obwodowe pełnej grubości wgłobienie ściany odbytnicy z wysuwaniem się poza kanał odbytowy.

Wewnętrzne wypadanie jest to zarejestrowane na defekografii wgłobienie pełnej grubości ściany odbytnicy bez wysuwania się przez kanał odbytowy

Śluzówkowe wypadnięcie jest to wysuwanie się błony śluzowej odbytnicy do albo poza kanał odbytowy.

Chirurgiczny kanał odbytu jest to końcowa część jelita rozszerzająca się od pierścienia odbytniczo-odbytowego do krawędzi odbytu

Krawędź odbytu jest to połączenie między anodermą, a skórą ( dalszy koniec kanału odbytowego)

Pierścień odbytniczo-odbytowy to macalny pas mięśniowy najniższego piętra kanału odbytowego

Odbyt jest to najniżej położony otwór przewodu pokarmowego.

Mesorectum jest to tkanka okołoodbytnicza złożona z tłuszczu, naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych zawarta w granicach otrzewnej trzewnej wewnątrz miednicy małej rozszerzająca się na całą długość odbytnicy.

Połączenie odbytniczo-esicze jest to strefa leżąca na promontorium kości krzyżowej, która zaczyna się rozbieżnością taśm okrężnicy proksymalnie i kończy się tam gdzie one się łączą i stają się ciągłą zewnętrzną podłużną warstwą mięśniową odbytnicy.

Odbytnica jest to część odcinka przewodu pokarmowego rozciągającego się od połączenia odbytniczo-esiczego do pierścienia odbytowo-odbytniczego. Odbytnicę możemy podzielić na część zewnątrz i wewnątrzotrzewnową.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl