Definicje

Definicje

 

" Jeżeli niepoprawnie używamy definicji, to wtedy stwierdzenie pewnych faktów nie jest zgodne z naszymi interesami i nie jest właściwie wykonane"

 Konfucjusz

 


Czucie odbytowe jest to czucie mierzone elektrowrażliwością śluzówki kanału odbytowego. Jest ono odzwierciedleniem komponenty somatycznej czucia nerwu sromowego.

Kąt odbytowo - odbytniczy jest to kąt proktograficzny pomiędzy osią środkową podłużną odbytnicy a kanałem odbytowym. Wartości prawidłowe wahają się od 90 do 110° w spoczynku

Test wydalenia balonu mierzy zdolność pacjenta do wydalenia balonu wypełnionego wodą.50 do 60 ml

Defekografia jest to dynamiczny test fluoroskopowy wykonany z użyciem kontrastu do odbytnicy stosowany w badaniu anatomii i czynności odbytnicy i przepony miednicznej podczas defekacji

Defekografia z potrójnym kontrastem jest to standardowa defekografia z podaniem kontrastu do jelita cienkiego i pochwy

Elektromiografia rejestruje zmiany od spoczynkowej czynności elektrycznej jednostek motorycznych mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu i mięśni dźwigaczy odbytu aż do ich działania

Obniżenie krocza jest związane z natężeniem ruchów przepony miednicy w kierunku doogonowym. Klinicznie jest to mierzone przez ustawienie krawędzi odbytu w stosunku do płaszczyzny guzowatości kulszowych w spoczynku i podczas maksymalnego naprężenia. Na defekografii jest to wyrażone różnicą pomiędzy położeniem połączenia odbytniczo-odbytowego w spoczynku i podczas maksymalnego naprężenia ( parcia ). Prawidłowe wartości są <2cm.

Utajona czynność nerwu sromowego jest to pomiar czasu od pobudzenia nerwu sromowego w okolicy kulszowej kręgosłupa do odpowiedzi zewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu. Prawidłowa ukryta graniczna czynność motoryczna nerwu sromowego jest<2,2ms.

Zgodność odbytnicza jest mierzona zmianą ciśnienia w odpowiedzi na zmiany objętości balona wypełnionego wodą lub powietrzem umieszczonego w odbytnicy.

Odruch wstrzymujący odbytnicy jest to przejściowe zmniejszenie nacisku ( napierania ) stanowiące 25% podstawowego ciśnienia ( nacisku ) w odpowiedzi na szybkie wypełnianie balonu w odbytnicy, z późniejszym powrotem do stanu podstawowego.

Pomiary czucia odbytnicy Ocena czucia odbytniczego jest wykonywana przy pomocy kateteru balonu umieszczonego powyżej pierścienia odbytniczo-odbytowego. Balon jest stopniowo wypełniany powietrzem. Progowe czucie w odbytnicy jest spostrzegane przez pacjenta przy minimum objętości zawartej w odbytnicy. Bodziec czuciowy jest skojarzony początkowo z bodźcem defekacji. Maksymalnie tolerowana objętość jest objętością, przy której pacjent cierpliwie doświadcza niewygody i ma ogromną potrzebę defekacji.

Ciśnienie w odbycie Strefa wysokich ciśnień jest na długości kanału odbytowego ze spoczynkowym ciśnieniem mniejszym przynajmniej o 30% niż najwyższe ciśnienie w odbytnicy. Spoczynkowe ciśnienie jest to ciśnienie w strefie wysokich ciśnień w spoczynku po okresie stabilizacji. Maksymalne ciśnienie spoczynkowe jest to zarejestrowane najwyższe ciśnienie w spoczynku. Średnie spoczynkowe ciśnienie jest to średnia spoczynkowych ciśnień zarejestrowanych w strefie wysokich ciśnień.Maksymalne spontaniczne ciśnienie to najwyższe ciśnienie zarejestrowane powyżej linii zerowej na jakimkolwiek poziomie kanału odbytowego podczas maksymalnego wysiłku ściskania przez pacjenta. Ciśnienie wyciskania jest to wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia spoczynkowego i wartość ta jest obliczona różnicą pomiędzy maksymalnym ciśnieniem spontanicznym, a ciśnieniem spoczynkowym na tym samym poziomie kanału odbytowego. Próba ( ciśnienie ) kaszlowa jest to wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia spoczynkowego po kaszlu i wartość jego jest obliczana podczas kaszlu różnicą między maksymalnym ciśnieniem zarejestrowanymw trakcie kaszlu, a ciśnieniem spoczynkowym na tym samym poziomie w kanale odbytowym. Wytrzymałość zwieracza jest to okres czasu przez który pacjent może utrzymać ciśnienie wyciskania powyżej ciśnienia spoczynkowego.


Enterocele jest to wsuwanie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę z obecnością jelita cienkiego. Enterocele są klasyfikowane na podstawie najniższego położenia pętli jelita cienkiego podczas wysiłku wypróżnienia na defekografii. Pierwszego stopnia enterocele jest powyżej linii łonowo-guzicznej. Drugiego stopnia enterocele jest poniżej tej linii, ale powyżej linii kulszowo-guzicznej, a trzeciego stopnia jest poniżej linii kulszowo-guzicznej.

Sigmoidocele jest to wsuwanie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę z obecnością okrężnicy esowatej. Sigmoidocele jest klasyfikowane na podstawie najniżej położonej pętli esicy podczas wysiłku wypróżnienia po środkach przeczyszczających na defekografii. Pierwszego stopnia sigmoidocele jest powyżej linii łonowo-guzicznej. Drugiego stopnia sigmoidocele jest poniżej tej linii, ale powyżej linii kulszowo-guzicznej, a trzeciego stopnia jest poniżej linii kulszowo-guzicznej.

Peritoneocele jest to wpuklenie się otrzewnej między prostnicę, a pochwę i nie zawiera ono żadnych trzewi. Rectocele jest to nadmierna wypukłość ściany prostnicy do pochwy. Brak jest istotnych danych aby stworzyć system klasyfikacji. Należałoby włączyć istotne cechy anatomiczne, kliniczne objawy i zmiany w defekografii. Brak relaksacji łonowo-odbytniczej ( Skurcz odbytu, Paradoksalny skurcz łonowo-odbytniczy ) Ten brak rozluźnienia powoduje niedomogę mięśnia dźwigacza i zewnętrznych zwieraczy podczas napięcia. To może być zarejestrowane na elektromiografii i defekografii.

Wypadanie odbytnicy jest to obwodowe pełnej grubości wgłobienie ściany odbytnicy z wysuwaniem się poza kanał odbytowy.

Wewnętrzne wypadanie jest to zarejestrowane na defekografii wgłobienie pełnej grubości ściany odbytnicy bez wysuwania się przez kanał odbytowy

Śluzówkowe wypadnięcie jest to wysuwanie się błony śluzowej odbytnicy do albo poza kanał odbytowy.

Chirurgiczny kanał odbytu jest to końcowa część jelita rozszerzająca się od pierścienia odbytniczo-odbytowego do krawędzi odbytu

Krawędź odbytu jest to połączenie między anodermą, a skórą ( dalszy koniec kanału odbytowego)

Pierścień odbytniczo-odbytowy to macalny pas mięśniowy najniższego piętra kanału odbytowego

Odbyt jest to najniżej położony otwór przewodu pokarmowego.

Mesorectum jest to tkanka okołoodbytnicza złożona z tłuszczu, naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych zawarta w granicach otrzewnej trzewnej wewnątrz miednicy małej rozszerzająca się na całą długość odbytnicy.

Połączenie odbytniczo-esicze jest to strefa leżąca na promontorium kości krzyżowej, która zaczyna się rozbieżnością taśm okrężnicy proksymalnie i kończy się tam gdzie one się łączą i stają się ciągłą zewnętrzną podłużną warstwą mięśniową odbytnicy.

Odbytnica jest to część odcinka przewodu pokarmowego rozciągającego się od połączenia odbytniczo-esiczego do pierścienia odbytowo-odbytniczego. Odbytnicę możemy podzielić na część zewnątrz i wewnątrzotrzewnową.


Resekcja brzuszno-kroczowa jest to całkowite wycięcie odbytnicy i odbytu przez połączenie dostępu brzusznego i kroczowego.

Przednia resekcja Wysoka przednia resekcja odbytnicy jest to resekcja okrężniczo-odbytnicza z zespoleniem śródotrzewnowym okrężnicy z odbytnicą

Niska przednia resekcja odbytnicy Jest to resekcja okrężniczo-odbytnicza z zespoleniem zewnątrzotrzewnowym okrężnicy z odbytnicą. Niska przednia resekcja odbytnicy z zespoleniem okrężniczo-odbytowym jest resekcją okrężniczo- odbytniczą z zespoleniem okrężnicy z obwodem kanału odbytowego.

Bliższy brzeg resekcji jest to część zresekowanego obszaru wolnego od guza, ale położonego najbliżej guza.

Dalszy brzeg resekcji Chirurgiczny dalszy margines jest to część zresekowanego obszaru jelita zdecydowanie wolna od zmian guzowatych, ale położona dalej od guza i mierzona po odcięciu.

Patologiczny dalszy margines jest to część zresekowanego jelita położona dystalnie od guza i wolna od zmian, mierzona po utrwaleniu. Tu się powinno stwierdzić czy preparat był przypięty do utrwalania.

Obwodowy margines jest to najmniejsza odległość pomiędzy promieniem zasięgu guza i obwodowym brzegiem resekcji ocenianej mikroskopowo.

Wysokie podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej jest to podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej przy aorcie.

Niskie podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej jest to podwiązanie dalszej części dolnej tętnicy krezkowej przy rozgałęzieniu lewej tętnicy okrężniczej.

Lokalizacja guza w odbytnicy jest to odległość od krawędzi odbytu do najniższego marginesu guza w odbytnicy mierzona sztywnym proktosigmoidoskopem. Opis powinien zawierać obszar zajmowany przez guz.

 

Całkowite wycięcie mesorektum jest to całkowite wycięcie trzewnych tkanek okołoodbytniczych do poziomu dźwigaczy.

Specyficzne wycięcie mesorektum jest to dokładne prostopadłe i obwodowe wycięcie mesorektum odpowiednio do poziomu dalszego brzegu resekcji.

Rozległa operacja miednicy z usunięciem węzłów chłonnych jest to wycięcie w całości w jednym bloku prostnicy i mesorectum z włączeniem węzłów chłonnych od kości ogonowej do rozwidlenia aorty łącznie z węzłami tętnic i żył biodrowych wspólnych i biodrowych wewnętrznych oraz środkowych ramion odbytniczych.

Radykalna lymfadenektomia jest to całkowite usunięcie węzłów chłonnych rozpoczynające się poniżej dwunastnicy i rozszerzające się w kierunku kości ogonowej z włączeniem przydankowej powierzchni aorty i żyły głównej dolnej ( moczowody zaznaczają boczny zasięg wycięcia w brzuchu i miednicy ) z podwiązaniem żyły krezkowej dolnej poniżej dwunastnicy i tętnicy krezkowej dolnej przy aorcie. Limfadenektomia rozszerzona jest poza aortalnokawalne rozwidlenie włączając w to tkankę tłuszczową i tkankę limfatyczną wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych naczyń biodrowych, górnych pęcherzowych, górnych pośladkowych i tętnic zasłonowych, jak również i otworu zasłonowego. Prostnica jest w pełni zmobilizowana do dźwigaczy i jest wycięta z bocznymi więzadłami i jego całym mesorectum.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl