Procedury

TEM - miejscowe wycięcie

TEM

Przezodbytowa endoskopowa mikrochirurgia (transanal endoscopic microsurgery - TEM) obejmująca miejscowe wycięcie techniką klasyczną czy też z zastosowaniem rektoskopu operacyjnego jest od lat postępowaniem z wyboru w przypadku zmian niezłośliwych odbytnicy i w obserwacji odległej charakteryzuje się minimalnym ryzykiem upośledzenia kontroli wypróżnień, mikcji i funkcji seksualnych. Ryzyka związanego głównie z wprowadzeniem rektoskopu można uniknąć, stosując przed wprowadzeniem miejscową aplikację maści z nitrogliceryną. Wycięcie raka odbytnicy zlokalizowanego w środkowej i dystalnej części odbytnicy techniką TEM jest obecnie alternatywą dla przedniej niskiej resekcji odbytnicy u chorych ze zmianą T1, bez znamiennych różnic, jeśli chodzi o przeżycia odległe i odsetek wznów miejscowych w porównaniu z zabiegami konwencjonalnymi. Jest także akceptowalnym postępowaniem w przypadku zmian T2 w grupie małego ryzyka nawrotu (rak wysoko zróżnicowany, bez naciekania naczyń krwionośnych ani chłonnych, bez naciekania głębszych warstw błony podśluzowej). Wiąże się jednak ze znamiennie większym odsetkiem wznów miejscowych w porównaniu z przednią resekcją odbytnicy, a ryzyko przerzutów w węzłach chłonnych mesorectum w przypadku zmian T1 sięga 7-10%, a w przypadku zmian T2 - 12-28%. Szczegółowa ocena przedoperacyjna zaawansowania raka odbytnicy jest podstawowym kryterium kwalifikacji do TEM.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl