Schorzenia

Rak odbytu

Leczenie raków odbytu zaleczy od rodzaju, lokalizacji zmiany oraz stopnia zaawnasowania miejscowego i ogólnego.
Raki brzegu odbytu (niezaawansowane) mogą być w większości przypadków leczone wycięciem miejscowym, radioterapią śródtkankową (brachyterapia),lub koagulacją laserową.
Zmiany zaawnsowane miejscowo lub z zajęciem węzłów chłonnych pachwinowych (u 15 % chorych) stanowią wskazanie do leczenia skojarzonego radiochemioterapii uzupełnionej o wycięcie węzłów chlonnych. Rozmiar guza powyżej 5 cm jest złym czynnikiem prognostycznym-przeżycia 5 letnie sięgają jedynie 30 %.Także zajęcie węzłów należy do złych czynników prognostycznych. Przeżycia 5 letnie u chorych bez przerzutów do węzłów chłonnych wynoszą 60-70 %.Nawroty są dość częste i wymagaj leczenia skojarzonego.
Leczenie raka kanału odbytu polega współcześnie na stosowaniu chemioradioterapii. Jest to leczenie z wyboru w nowotworach kanału odbytu w II i III stopniu zaawnsowania klinicznego. W stopniach I i IV leczenie polegać może na wycięciu, radioterapii lub leczeniu skojarzonym. Amputacja brzuszno-kroczowa wskazana jest w przypadkach znacznego zaawansowania miejscowego nowotworu, niepowodzenia leczenia skojarzonego, i /lub nawrotu po leczeniu skojarzonym .Powiększone węzły chłonne pachwinowe wymagają weryfikacji hist-pat, a następnie skojarzonego leczenia z napromienianie okolicy pachwinowej. Pozwala to osiągnąć nawet 90 % przeżyć pięcioletnich u tych chorych. Od czasy wprowadzenia przez N.Nigro radiochemioterapii w leczeniu raka płaskonabłonkowego odbytu stosowane są obecnie dwa schematy leczenia.

Rokowanie jest złe-notowane są pojedyncze przeżycia pięcioletnie (do 20 %)-jedynie u chorych gdy grubość zmiany nie przekraczała 2 mm. Rokowanie jest grosze niż w czerniakach złośliwych skóry, a wszystkie stosowane metody leczenia nie poprawiają wyników. Zalecane dotychczas leczenie- tj brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy z jednoczasową obustronną limfangiektomią pachwinowo-biodrową nie jest przez wszystkich akceptowane bowiem podobne wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu wycięcia miejscowego, a większość chorych umiera z powodu przerzutów odległych. Zdaniem niektórych autorów napromienianie przedoperacyjne lub pooperacyjne poprawia wyniki leczenia, radioterapia bywa też skuteczna jako postępowanie paliatywne. Także wyniki chemio-immunoterapii nie poprawiły dotychczas wyników odległych.
Na zakończenie należy podkreślić iż poprawa wyników leczenia nowotworów odbytu możliwa jest jedynie przy znacznie wcześniejszym ich rozpoznawaniu (konieczna każdorazowa weryfikacja histologiczna przy leczeniu podejrzanych zmian ?łagodnych? odbytu),oraz przy prowadzeniu leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach dysponujących możliwościami leczenia skojarzonego.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl